Wat doen we

Aantrekken nieuwe financiering

 • Een onderneming zit in een fase van  groei en heeft aanvullende financiering voor die groei nodig. Avaxa begeleidt de onderneming naar een optimale financiering van deze groei en bijbehorende investeringen en/of overnames.
 • Een Private Equity sponsor wil een acquisitie doen en deze optimaal financieren. Avaxa neemt de volledige financieringswerkstroom uit handen en arrangeert de best passende financieringsstructuur, gebruik makend van de verschillende vormen van liquiditeit die er in de leveraged/ acquisition finance markten beschikbaar zijn.
 • Een onderneming overweegt, in nauw overleg met de aandeelhouder(s), een herkapitalisatie waarbij de additionele financiering wordt aangewend om eenmalig dividend uit te keren. Avaxa structureert en arrangeert een financiering, passend voor zowel aandeelhouder(s), onderneming als financier(s).

Herfinanciering

 • Een onderneming overweegt voor het eerst een gesyndiceerde lening of club deal aan te gaan en begeeft zich daarmee op een voor haar nieuw terrein. Avaxa leidt de onderneming door dit nieuwe speelveld en zorgt voor een soepel (her-) financieringsproces.
 • Een onderneming overweegt een (vervroegde) herfinanciering en wil vooraf weten of het haalbaar is de voorwaarden en condities te verbeteren. Avaxa benchmarkt de bestaande voorwaarden en condities tegen de huidige financieringsmarkt en maakt transparant waar ruimte voor verbetering mogelijk is.
 • Een onderneming is internationaal gegroeid en heeft behoefte aan andere financiers die internationaal actief zijn. De onderneming wil haar financier(s) hier beter op laten aansluiten. Uit haar fijnmazige netwerk benadert Avaxa de juiste financiers.

Treasury/ cash management

 • Als onderdeel van de (her-)financiering dient ook het renterisico van de financiering afgedekt te worden. Avaxa maakt de pricing transparant en zorgt ervoor dat de afdekking tegen een marktconforme pricing plaatsvindt.
 • Een onderneming overweegt- al dan niet in het verlengde van- de (her-)financiering haar (internationale) betalingsverkeer opnieuw in te richten en te tenderen. Avaxa zorgt dat de financiering en cash management goed op elkaar aansluiten en regisseert een efficiënt tender proces.

Optie analyse

 • Een onderneming wil, mogelijk in samenspraak met de Raad van Commissarissen, een goed begrip krijgen van de verschillende alternatieve financieringsbronnen die haar ter beschikking staan. Avaxa maakt de voor- en nadelen inzichtelijk. Avaxa presenteert alternatieven voor de huidige financieringsstructuur, waarin gebruik wordt gemaakt van de verschillende bronnen van financiering.  Al dan niet in combinatie met de meer traditionele bestaande bancaire financiering.

Financiële herstructurering

 • Een onderneming bevindt zich in lastiger vaarwater en heeft tijdelijk extra financiering nodig. Avaxa begeleidt de onderneming in haar onderbouwing en invulling van deze tijdelijke additionele behoefte.
 • Een onderneming kan in de nabije toekomst mogelijk niet aan de financieringsvoorwaarden – bijvoorbeeld de financiële convenanten – voldoen en wenst tijdig een aanpassing hiervan. Avaxa begeleidt de onderneming in haar onderbouwing van deze aanpassing en zorgt voor balans in de onderhandelingen over aanpassing van de voorwaarden.
 • Een onderneming ervaart het gesprek met haar financiers als moeizaam. Avaxa adresseert samen met de onderneming de oorzaken hiervan en draagt bij aan een duurzaam herstel van de relatie.
 • Een onderneming waarbij de continuïteit op het spel staat. De opstelling van de financiers is van doorslaggevend belang. Avaxa geeft aan wat er minimaal nodig is om financiers aan boord te houden. Avaxa ondersteunt de onderneming in het opstellen van haar herstructureringsplan en hoe stakeholders hiermee te benaderden.