GENERAL TERMS & CONDITIONS AVAXA DEBT ADVISORS B.V.

Algemene Voorwaarden Avaxa Debt Advisors B.V.

1. Definities
1. U, u of opdrachtgever: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht.
2. Wij, wij of ons of Avaxa: de rechtspersoon Avaxa Debt Advisors B.V.
3. Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij wij ons jegens u verbinden werkzaamheden te verrichten.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Avaxa Debt Advisors B.V. (“Avaxa”) verleende diensten aan u. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedoeld voor derden, zoals onze opdrachtnemers, aandeelhouders, bestuurders, associate partners en werknemers, die wij bij de uitvoering van de Opdracht inschakelen. Deze derden kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden jegens u doen, als waren zij onszelf.
3. Avaxa

Avaxa Debt Advisors B.V. (“Avaxa”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam (in Nederland), en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66402344.
4. Opdracht
1. Alle Opdrachten beschouwt Avaxa als uitsluitend aan haar verstrekt, ook indien een Opdracht expliciet of impliciet of stilzwijgend is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 1 BW wordt uitgesloten.
2. De door Avaxa aangeboden dienstverlening omvat nadrukkelijk geen juridisch, regulatoir, fiscaal, waarderings-, pensioen, boekhoudkundig of technisch advies.
3. Avaxa zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht in de betreffende omstandigheden en in relatie tot de diensten die door haar of namens haar worden verricht. Avaxa garandeert niet dat het met de Opdracht beoogde resultaat kan worden bereikt, daar dit van uzelf en derden mede afhankelijk is.
4. Alle schriftelijke of mondelinge informatie of het advies dat Avaxa met betrekking tot de Opdracht aan u heeft verstrekt wordt expliciet ten behoeve van u verstrekt, en is exclusief ter informatie van u. Deze informatie mag niet zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Avaxa beschikbaar worden gesteld aan derden of openbaar gemaakt worden, noch kan een derde partij hierop vertrouwen of hieraan rechten ontlenen.
5. Indien wij geen door u ondertekende Opdracht retour hebben ontvangen, wordt de Opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat wij daadwerkelijk met de uitvoering van de Opdracht zijn aangevangen.
6. Avaxa is gerechtigd om bij de uitvoering van haar Opdrachten derde partijen in te schakelen. Wij zullen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het inschakelen van derden. Avaxa is nimmer aansprakelijk voor handelingen of tekortkomingen van derden. U machtigt ons bij deze om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens u te aanvaarden en wij mogen ons ook jegens u op deze aansprakelijkheidsbeperking beroepen indien deze verder zou gaan dan onze eigen aansprakelijkheidsbeperking.

5. Informatie
1. Indien in het kader van een Opdracht uw medewerking vereist is, zult u alle gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door ons gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking stellen.
2. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de omschrijving van de Opdracht en voor de beslissingen die u naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze werkzaamheden neemt of wilt nemen.
3. De Opdracht wordt door ons uitgevoerd op basis van (financiële) informatie die aan ons in het kader van de Opdracht ter beschikking wordt gesteld. U staat er voor in dat de door u verstrekte informatie juist en volledig is. U stemt ermee in dat indien wij in het kader van de Opdracht informatie van derden ontvangen wij er, zonder de noodzaak tot verdere verificatie van die informatie, van uitgaan dat deze informatie juist, accuraat en volledig is.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht of gebreken in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet in de juiste vorm ter beschikking stellen van de verzochte informatie, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor uw rekening en risico.
5. In de uitvoering van haar Opdracht is Avaxa niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige financiële, commerciële, fiscale, juridische, technische, boekhoudkundige of andere informatie van of met betrekking tot enige andere partij dan Avaxa noch voor aannames die door deze partijen op basis hiervan worden gedaan in relatie tot de Opdracht.
6. U zult ons, gevraagd en ongevraagd, onverwijld informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, inclusief die feiten en omstandigheden die voor derde partijen van belang kunnen zijn.
7. Op uw verzoek worden door u ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de Opdracht door Avaxa aan u geretourneerd. Wij houden ter zake van de Opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar ons oordeel relevante stukken, dat ons eigendom blijft.

6. Geheimhouding
1. Avaxa zal alle informatie die in het kader van de Opdracht door u wordt verstrekt vertrouwelijk behandelen en slechts met voorafgaande, schriftelijke toestemming van u (welke schriftelijke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden) delen met niet op enig moment bij de Opdracht betrokken derde partijen. Genoemde vertrouwelijkheid geldt niet voor (i) een rechterlijke beslissing of besluit van het bevoegde gezag die tot openbaarmaking dwingt op basis van toepasselijk recht of enigerlei regelgeving, (ii) het delen van bepaalde informatie die naar het oordeel van Avaxa noodzakelijk is voor het voeren van de verdediging in enigerlei procedure en/of onderzoek, of (iii) de informatie die op of na de datum van aanvaarding van de betreffende Opdracht openbaar is geworden anders dan door onrechtmatige openbaarmaking waarvan Avaxa op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was.
2. Tenzij sprake is van (inter-)nationale wet- of (beroeps)regelgeving die u verplicht tot openbaarmaking of tenzij door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zult u informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ons, niet openbaren of aan derden verstrekken. Dit is ook van toepassing indien de Opdracht vervroegd is beëindigd.
3. Wij zijn gerechtigd tot het vermelden van uw naam en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan onze (potentiële) opdrachtgevers ter indicatie van onze ervaring.

7. Honorarium
1. Het honorarium van Avaxa is exclusief (i) reis en verblijfkosten, (ii) BTW en andere (toekomstige) belastingen en overige heffingen en (iii) kosten gerelateerd aan het inschakelen van derde partijen. Avaxa zal de kosten van deze reis- en verblijfkosten, kosten van derden, belastingen en heffingen bij u in rekening brengen.
2. Het honorarium van Avaxa wordt in een separate overeenkomst schriftelijk overeengekomen. Alle bedragen luiden in euro, tenzij anders wordt overeengekomen.
3. Als na de totstandkoming van de Opdracht, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, factoren die van invloed zijn op het tarief, zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, heeft Avaxa het recht om het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
4. Tenzij anders overeengekomen, worden facturen aan het einde van de maand verstuurd. Betalingen zijn 14 dagen na de factuurdatum opeisbaar. Na het verstrijken van deze termijn, bent u in gebreke, en bent u vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken of hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door u van uw (betalings)verplichtingen voor uw rekening, zulks met een minimum van € 250,–. Tevens bent u dan de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd.
5. Onze facturen moeten zonder opschorting, inhouding of verrekening betaald worden. Klachten over of bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten uw betalingsverplichting dus niet op.
6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan is Avaxa gerechtigd, nadat Avaxa u daarvan op de hoogte heeft gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van u op te schorten. Avaxa is niet aansprakelijk voor schade die zich voor kan doen als gevolg van deze opschorting van haar werkzaamheden.
7. Avaxa is gerechtigd voor aanvang van de Opdracht een voorschot van u te verlangen. Een dergelijk voorschot zal worden verrekend met de door u te betalen laatste factuur.

8. Beëindiging
1. Partijen kunnen de Opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, die ten minste twee maanden bedraagt.
2. Partijen kunnen de Opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij – al dan niet voorlopig –surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien bij de uitvoering van een Opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Avaxa leidt, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot, ofwel:
a. het bedrag gelijk aan de door Avaxa te ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico, indien en voor zover Avaxa voor de desbetreffende schade dekking onder een verzekering geniet; ofwel
b. het bedrag dat gelijk is aan het door Avaxa in het kader van de Opdracht ontvangen honorarium (exclusief success fees en exclusief kosten van derden) vermenigvuldigd met een factor twee (2) en met een maximum van EUR 150.000, indien Avaxa voor de desbetreffende schade geen dekking onder een verzekering geniet.

In geen geval is Avaxa aansprakelijk voor strafschade, indirecte schade, gevolgschade, verlies, personeelskosten en/of gederfde winst.
2. Behoudens aanspraken die het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid door Avaxa, is Avaxa niet aansprakelijk voor aanspraken van derden die u ontvangt uit hoofde van de dienstverlening die in het kader van de Opdracht is verleend, inclusief aanspraken met betrekking tot redelijke kosten van juridische ondersteuning.
3. U vrijwaart ons ter zake alle aanspraken van derden die zich voor mochten doen ten gevolge van het niet of niet correct nakomen van enige verplichting door u uit hoofde van de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of het nalaten daarvan dat u is aan te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Avaxa. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door Avaxa voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders, associate partners of werknemers van Avaxa en van derden, die elk een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.
4. Het recht van compensatie vervalt twaalf maanden na het zich voordoen van de gebeurtenis waaruit de schade, waarvoor Avaxa aansprakelijk zou zijn, is voortgekomen.

10. Internetgebruik
Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s zijn verbonden zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit voor één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat wij van elektronische communicatiemiddelen – ongeacht de vorm daarvan – maken in onze contacten met derden waaronder begrepen de (Nederlandse) belastingdienst(en). Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van elk van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
11. Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal beschikbaar. Ingeval van enig geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

12. Persoonsgegevens
Avaxa is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Avaxa verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement.

13. Toepasselijk recht en geschillen

De rechtsverhouding tussen Avaxa en haar opdrachtgevers is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden kunnen geconsulteerd worden op https://old.avaxa.nl/nl/algemene-voorwaarden